หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 
 
 


 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์  
แสดงความคิดเห็น line
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
การจัดการมูลฝอยทั่วไป
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น line
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ได้ดำเนินจัดการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. .... การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ... การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และขั้นตอนการจัดทำร่างข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็น และขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ นั้น
     การดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ตำบลสระเยาว์เนื่องจากร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามจะมีโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญา จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความเห็นของประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ต่อไป
     ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สระเยาว์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ... ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ... การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ... การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... โดยมีระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 พฤษจิกายน พ.ศ.2563 และมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
1.1 เผยแพร่ทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ www.srayao.go.th
1.2 เผยแพร่ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสระเยาว์
2. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีช่องทางการรับฟังดังนี้
2.1 ช่องทางแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 ช่องทางแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมาย มายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ หมู่ที่ 6 ตำสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ 33240
2.3 ทางเว็บไซต์ www.srayao.go.th
2.4 ทาง Facebook : Inbox https://www.facebook.com/srayaoTH ของอบต.สระเยาว์  หรือ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (OR CODE)
2.5 ทางแอปพลิเคชัน LINE โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (OR CODE)
2.6 ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-677683 (งานนิติการ)
2.7 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความเห็นของประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
3. สรุปผลรวบรวม และนำผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ... ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ... การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. ... การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ... และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้บังคับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 14.07 น. โดย คุณ วิทยา ทุมมา

ผู้เข้าชม 285 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 3,869,484 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
083-369-3628