หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
เทศกาลข้าวโพดหวานและของดีอำเภอศรีรัตนะ
"อบต.สระเยาว์ ถิ่นข้าวโพดหวานฝักใหญ่
ผ้าไหมสวย รวยน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ อบต.สระเยาว์
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
1
2
3
 

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Plublic Relation
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Purchase
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
Government Document
 
จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎ [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศ เรื่อง การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เรื่อง ภาษีอัตราใหม่ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร [ 10 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 189 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประม [ 18 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศ เรื่อง ประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ และพระราชบั [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 92 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 186 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์ [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 144 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 306 
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 379 
 
 
 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคื์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 2  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
 เเนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
 เเจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรับสมัครการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งเเวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละโครงการ อบต. จัดการอนามัยสิ่งเเวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
  เชิญประชุมงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
  การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
  รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
 ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
 
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 ไตรม [ 15 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 11 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศร [ 9 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพ [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 ไตรมาสที [ 8 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 ไตรมาสที [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการศูนย์การเรียนรู [ 8 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 ราย [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(พร้อมเกรดบดอัด) บ้าน [ 5 ม.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
สอนขายสินค้าออนไลน์ (25 เม.ย. 2563)    อ่าน 134  ตอบ 0  
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (9 พ.ย. 2562)    อ่าน 339  ตอบ 1  
 
 
 
อบต.สระเยาว์ จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ [ 16 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเค [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว สมัยสามัญ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ปะอาว องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวเข้าให้การช่วยเหลือ ป้องกัน แนะนำ โรคลัมปี สกิน ซึ่งเก [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ปะอาว อบต.ปะอาว ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก และเพื่อก [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำเกลี้ยง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำ [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำเกลี้ยง มอบเงินช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน นายประยูร สีหานาง [ 31 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำเกลี้ยง อบต.น้ำเกลี้ยง มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันการแรพ่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.สระเยาว์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎ [ 27 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.โนนสูง ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างทำป้ายไวนิลตาม [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.โนนสูง คำแถลงนโยบาย ของ นายมั่น จันทสนธ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง แถลงต่อสภาเท [ 14 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.น้ำเกลี้ยง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
 
 
 
 
   
 
 

กลุ่มกระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง

งานเทศกาลข้าวโพดหวานอำเภอศรีรัตนะ
 
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องแจ้งการขอรับบริการ
ทางออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
แบบยื่นใบคำร้องทั่วไป ออนไลน์ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สระเยาว์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านการจัดเก็บรายได้
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 พ.ย. 2559
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์ : 045-677-683 โทรสาร : 045-677-683
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
จำนวนผู้เข้าชม 2,345,538 เริ่มนับ 28 พ.ย. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
08-3369-3628
 

facebook
อบต.สระเยาว์

facebook
อบต.สระเยาว์
อบต.สระเยาว์